Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú pre verejnosť prístupné na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020.

Verejnosť môže orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie doručiť svoje písomné stanovisko na adresu:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

prípadne elektronickým podaním najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť  vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk ). 

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 a Správy o hodnotení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 sa uskutoční dňa 19.01.2018 o 10:00 hod. v Malej zasadačke Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov.