Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa