Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.