Poloha obce

Obec Kravany leží pod severnými svahmi Kráľovej hole na dne Hornádskej kotliny medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami s nadmorskou výškou 710m nad morom s prevládajúcimi horskými klimatickými podmienkami. Leží medzi obcami Spišské Bystré a Vikartovce. Od podtatranskej kotliny ju oddeľuje masív Kozích chrbtov. V blízkosti obce sa nachádzajú územia troch národných parkov - Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Slovenský raj.

História obce

Prvá zmienka o obci je z roku 1398. Najväčšiu časť rozlohy katastra (2400ha ) obce zahrňujú lesy 1700 ha a poľnohospodárska pôda s plochou 660 ha. Pôvodné osídlenie sa vyznačuje hustou zástavbou na úzkych parcelách pozdĺž potoka s centrom okolo kostola.

Úplne prvá zmienka o našej obci sa datuje už v roku 1320, kde sa podľa zápisu v knihe Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, ktorú napísal Ján Vencko (farár v Biacovciach), hovorí, že:“.......v tom čase zväčšené boly na hornom konci kláštorského územia majere pre ovce a kozy, nižšie pre kravy, z ktorého povstala obec Kravjany.....................“ Neskoršie záznamy z Obecnej kroniky túto zmienku už neprinášajú, ale na druhej strane Obecná kronika tak ako aj staré listiny hovoria, že:“ Kravjany ležia od Kubach 3 km, severozápadne na úslnnom brehu. Za starých časov tiekol dedinkou malý potôčik, ktorého pramene dostačovaly dobytku tunajšieho majera. V r. 1398 sa tu osadili sedliaci, spomína sa Cravan. V tom čase sa osada nazývala aj osadou Michala, od Michala syna Hankovho zo Stojan, ktorý držal obec v prenájme. Aj hora nad Kravjanami sa volá Michalovou.“

O tom akú polohu mala osada pri jej vzniku sa záznamy líšia. V Kronike je uvedené, že dedina je postavená na svahu smerom od severu na juh s dvoma radmi drevených domov. Od severu je chránená horami, ktoré ju delia od údolia popradského. V inej knihe sa píše, že dedina má dva rady domov v prostriedku s cestou vedúcou z Kubach do Vikartoviec.

Ľudia v tejto dedine hovorili viac poľským ako spišským prízvukom. Je pravdepodobné, že v 15. storočí sem priviedol Poliakov sedliak Hank z Magury a v 16. storočí zase Ľubatovsky, ktorého pamätníkom je blízka hora Ľubošová.

Hlavnou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv.Alžbety z 19.storočia.

Súčasnosť

V súčasnosti má obec Kravany 895 obyvateľov. V obci je Základná škola s materskou školou. Za budovou Základnej školy sa nachádza školské ihrisko prístupné žiakom a širokej verejnosti. Z nového detského ihriska sa tešia aj deti z Materskej školy. V roku 2011 sa Materská škola zapojila do súťaže, ktorá bola organizovaná pre Materské školy a Základné školy na Slovensku. Získali sme prvé miesto, finančnú výhru, z ktorej sa zrealizovala výstavba veľmi pekného a moderného ihriska. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má dlhoročnú históriu a v súčinnosti s obcou vykonáva svoju činnosť. Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je aj Obecný futbalový klub, ktorý reprezentuje našu obec. Venujú sa hlavne mládeži, ktorá je základom kvalitného tímu dospelých.. V roku 2007 bol v našej obci založený folklórny súbor Kravianec, ktorý má v súčasnosti 25 členov, reprezentuje nás nielen na našich folklórnych slávnostiach, ale aj v susedných obciach a obciach ako Kolačkov a Lendak. Folklórny súbor Kravianec predstavuje hlavne piesne a zvyky nášho regiónu. V tomto roku vznikol aj detský FS Kraviančok, ktorý mal premiéru na našom už 8. ročníku Folklórnej soboty.

Bola ukončená výstavba Domu smútku, ktorý je situovaný vedľa cintorína. V priestoroch Domu smútku je po stenách nainštalovaná kamenná mozaika, ktorá svojou jedinečnosťou bude veľkou dominantou tejto stavby.

Štatistika

K 1.1.2015 má obec Kravany:

- Trvalý pobyt obyvateľov spolu 906
- Dospelí 745
- Detí 161
- Vekový priemer obyvateľov je 39,03
- Rodinných domov 252