Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 v znení neskorších predpisov predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov napr:

Vystavenie potvrdenia o pobyte: 5€
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise: € 2,-/podpis
Osvedčenie odpisu - fotokópie: € 2,- /strana

Žiadosť o stavebné povolenie:
- Rodinný dom novostavba: € 50,-
- Rodinný dom prístavba, nadstavba: € 50,-
- Rekreačné chaty do 25m2: € 25,-
- Rekreačné chaty nad 25m2: € 50,-
- Garáž: € 30,-

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia: € 30,-
Žiadosť o kolaudáciu stavby: € 50,-
Žiadosť o odstránenie stavby: € 20,-
Žiadosť o zmenu užívania stavby: € 20,-
Ohlásenie drobnej stavby: € 10,-

Vydanie rybárskeho lístka:

- € 1,50/týždeň
- € 3,-/mesiac
- € 6,50/ rok
- € 16,50/ trojročný

Žiadosť o výrub drevín: € 10,-

Obecný úrad poskytuje aj tieto služby:

Kopírovanie jednostranne 0,10 €
Kopírovanie obojstranne 0,20 €