Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projetku je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac zvenýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

Zmluva o spolupráci číslo: N20160329005

Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 01.04.2016

Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

 

Terénnu prácu v súčastnosti zabezpečuje táto zamestnankyňa našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Viera Knižková

E-mail: tspkravany@azet.sk

Tel. kontakt: 0907 722 801

Adresa kancelárie: 059 18  Kravany 111 (prízemie)