Kalendár zberu separovaného odpadu od 01.08.2018

Stiahnuť

Ochrana osobných údajov

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.

Stiahnuť

Kalendár Brantner platný od 01.03.2018

Stiahnuť

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018

Stiahnuť

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Stiahnuť

Cestovný poriadok BEAS platný od 01.01.2017

Stiahnuť

Kalendár Brantner 2017

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kravany na rok 2017

Stiahnuť

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016

Cestovný poriadok

Stiahnuť

Zmenený cestovný poriadok Poprad - Liptovská Teplička od 01.07.2016 do 10.12.2016

Cestovný poriadok od 01.07.2016 do 10.12.2016

Stiahnuť

Výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.

Stiahnuť

Kalendár Brantner

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach Kravany, Vikartovce a Spišské Bystré na rok 2016.

Stiahnuť

Žiadosť na odstránenie stavby

Žiadosť na odstránenie stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súpisného čísla

Tlačivo žiadosti o vydanie súpisného čísla

Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť